Školní, vědecké práce a texty všeho druhu: rychle, kvalitně a originálně

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 03. 2017.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://referatyzababku.cz. Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména např. písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).
  2. Zhotovitelem je RZB s.r.o., sídlem: Bémova 714/27, 717 00, Ostrava - Bartovice , Česká republika, IČ: 05837219, bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 222344693 / 0600. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka C 69564. (dále jen: „zhotovitel“).
  3. Zhotovitel není plátcem DPH.
  4. Není-li ve smlouvě výslovně určeno jinak, jedná se vždy o smlouvu o dílo, ve smyslu par. 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami.
  6. OOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.
  7. OOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.)
  8. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění. Změny v OOP jsou účinné vůči objednateli dnem jejich vyhlášení, a to i vůči objednateli, který si dílo objednal před počátkem účinnosti nových/změněných OOP.
 2. Objednávka
  1. Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je elektronická objednávka, prostřednictvím webové prezentace http://referatyzababku.cz (dále jen: „web“), a to prostřednictvím určeného elektronického formuláře.
  2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (polí formuláře).
  3. Pokud údaje, uvedené objednatelem v elektronickém formuláři, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si zhotovitel právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.
  4. Řádnou objednávku potvrdí zhotovitel elektronickou poštou, včetně uvedení nebo potvrzení termínu vyhotovení díla, celkové ceny díla, variabilního symbolu pro platbu, případně dalších údajů.
 3. Zhotovení díla
  1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s řádnou odbornou péčí tak, aby dílo splňovalo co nejlépe parametry objednávky.
  2. U děl v předpokládaném rozsahu do pěti normostran(1-4strany) (dále jen: „strana“) textu je po potvrzení objednávky objednatel povinen dle zaslaných pokynů uhradit cenu díla. Po řádné úhradě ceny díla je dílo vypracováno a po zhotovení (bez ukázky práce) dodáno objednateli.
  3. U děl v předpokládaném rozsahu nad pět stran textu(5-19) je po potvrzení objednávky zaslána ukázka práce v dohodnutém rozsahu, maximálně však 10% celkového předpokládaného počtu stran díla a objednatel je povinen dle zaslaných pokynů uhradit cenu díla . Po řádné úhradě celkové ceny díla je dílo dodáno objednateli.
  4. U děl v předpokládaném rozsahu nad 20 stran textu (20 a více) je po potvrzení objednávky zaslána ukázka práce v dohodnutém rozsahu, maximálně však 10% celkového předpokládaného počtu stran díla a objednatel je povinen dle zaslaných pokynů uhradit zálohu na dílo ve výši alespoň 40% z celkové ceny díla. Po řádné úhradě zálohy na dílo je objednateli zaslána 1.část práce v dohodnutém rozsahu, maximálně však 50% celkového předpokládaného počtu stran díla. Následně objednatel schválí formu (styl a další obdobné parametry textu) a po schválení zhotovitel vypracuje dílo. Po zhotovení díla zašle zhotovitel objednateli výzvu (a případně přesné pokyny) k úhradě doplatku celkové ceny díla. Po řádné úhradě celkové ceny díla (doplatku) je kompletní dílo dodáno objednateli.
 4. Dodání
  1. Místem dodání zboží je sídlo zhotovitele. Faktickým způsobem předání díla je pak zaslání díla v elektronické podobě na emailovou adresu, uvedenou v objednávkovém formuláři.
  2. Dílo je dodáno výhradně v elektronické podobě, a to ve formátu Microsoft Word (*.DOC) nebo Adobe Acrobat (*.PDF).
  3. Na výslovnou žádost objednatele může zhotovitel dodat dílo v jiném formátu souboru (*.RTF, *.TXT, apod.), v takovém případě však dodavatel neručí za celistvost díle zejména v oblasti grafického zobrazení (stránkování, zalomení, apod.) a vnitřního logického propojení (číslování, odkazy, apod.), z důvodu konverzních ztrát.
  4. Objednatel je povinen dodržovat termíny splatnosti. V opačném případě bude použito první, druhé a třetí upomínky k platbě a následně další prostředků.
 5. Reklamace a záruka
  1. Vzhledem k povaze díla není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy po dodání díla objednateli.
  2. Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy mu bylo dílo řádně dodáno.
  3. Zejména je objednatel v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je dílo, dle jeho názoru, nekvalitní, nebo v čem nesplňuje zadání (objednávku).
  4. Do pěti dní ode dne řádné reklamace je zhotovitel povinen objednateli sdělit, zda reklamaci uznává, či nikoliv.
  5. V případě že zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit.
  6. Proti neuznání reklamace se objednatel nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.
  7. Pokud zhotovitel z části, nebo zcela reklamaci uzná, je povinen v náhradním přiměřeném termínu přepracovat zdarma dílo tak, aby původní objednávce odpovídalo lépe.V případě vrátky ceny díla je splatnost 14 dnů od uznání.
 6. Ceny
  1. Všechny ceny uvedené v ceníku na webu jsou smluvní a konečné, obsahující všechny další poplatky, uvedené však bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem připočtena v zákonné výši.
  2. Pokud objednatel nenalezne v ceníku na webu příslušný typ díla, které poptává, je možné individuálně sjednat cenu jinou.
 7. Platební podmínky
  1. Cenu za dílo uhrazuje objednatel výhradně bezhotovostní, převodem na účet č. 222344693 / 0600, vedený GE Money Bank, a. s.
  2. Objednatel je povinen uvést jako variabilní symbol platby vždy číslo potvrzené objednávky, které mu bylo zasláno emailem.
  3. Dnem úhrady se rozumí den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
 8. Vyšší moc
  1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
  2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.
  3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 9. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
  1. Každá smluvní strana má právo na odstoupení od smlouvy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.
  2. Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé straně písemně, prostřednictvím elektronické pošty, a to neprodleně poté, co se o překážkách bránících zhotovení díla dozví. V písemném odstoupení, jež bude zasláno prostřednictvím elektronické pošty, sdělí odstupující strana druhé smluvní straně, že odstupuje od smlouvy a dále uvede číslo objednávky popř. číslo účtu pro vrácení peněz, vznikne-li odstupující straně nárok na jejich vrácení.
  3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část díla, případně i celé dílo je-li již zhotoveno.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.
  2. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat práva příslušná k jednotlivým dílům a dále je nerozšiřovat, stejně jako je povinen dodržovat právní řád České republiky, zejména pak ve vztahu k autorskému dílu.
  3. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.
  4. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.
  5. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně.
  6. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu.
  7. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Nakládání s osobními údaji objednatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednatel vyplněním elektronické objednávky a jejím odesláním souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti zhotovitele. Tento souhlas může objednatel kdykoliv písemně odvolat. Provozovatel těchto stránek (zhotovitel) je správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Zhotovitel je evidován v registru správcu úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032505.

Pozn.: Tyto OOP jsou autorsky chráněným dílem v té míře, v jaké se odlišují od zákonných ustanovení a elementárních právních textů. Jejich kopírování a užití je podmíněno předchozím písemným souhlasem autora.

E-mailový zpravodaj

Zadejte Vaše jméno a email a získejte zdarma náš emailový zpravodaj.

Zrušit zpravodaje Nahrávám...

Zrušit zpravodaje
Zadejte Váš e-mail a zrušte odebírání našeho emailového zpravodaje.

Nahrávám...


Aktuality Všechny aktuality
Rychlý kontakt
Kamil Stýskala
Pod Paluchem 259
756 05 Karolinka

Telefon: +420 773 900 914
E-mail: info@referatyzababku.cz
ICQ: 205784486
Skype: referatyzababku.cz
ICQ: 264238131

Napište námPrávě se nacházíte: Referáty, seminárky, bakalářky, diplomky > Obchodní podmínky


Referáty, seminární práce, www.referatyzababku.sk